poniedziałek, 04.07.2022
Wieluń 88,6 MHz - Wieruszów 97,2 MHz - Działoszyn, Pajęczno 97,7 MHz
Dziennikarze: 43 886 02 02 - Studio: 43 886 08 08 - Biuro reklamy: 697 623 823 - Sekretariat: 43 843 47 15

Oto zwycięzcy konkursowych zmagań.

 
Gratulujemy!

Nagrody ufundowała firma DM z Wielunia.
 
 
 
Regulamin Konkursu
„Idą Święta, gra muzyka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Idą Święta, gra muzyka”, zwany dalej „Konkursem”.
§ 2
Organizatorem Konkursu jest P.P.U. „Radio-Media Ziemi Wieluńskiej” sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń)
§ 3
Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie
internetowej pod adresem www.radiozw.com.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia (zwana dalej „Uczestnikiem”).
Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
§ 5
Aby wziąć udział w Konkursie należy do 15 grudnia 2020 roku wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające: jedno zdjęcie rodzinne utrzymane w świątecznym klimacie, a w treści maila podać dane kontaktowe przedstawiciela rodziny (imię, nazwisko i numer telefonu). Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs@radiozw.com.pl
Parametry fotografii:
max. objętość pliku: 5 MB
format pliku: .jpg
Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację nazwiska rodziny i zdjęcia na stronie www.radiozw.com.pl
Dane osobowe Uczestnika wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego konkursu. Wszelkie informacje dotyczące Administratora danych osobowych zawarte są w informacjach nt. RODO na stronie https://www.radiozw.com.pl/rodo/
§ 6
Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową; zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami; zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami; publiczne wystawianie; publiczne wyświetlanie; wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą; wprowadzanie do pamięci komputera; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet); najem oryginału lub egzemplarzy; użyczanie oryginału lub egzemplarzy; wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie koniecznym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zdjęcia przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zdjęcia, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przesłane przez Uczestników zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.radiozw.com.pl w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zamieszczonych w regulaminie, a następnie poddane ocenie poprzez organizację sms-owego głosowania.

NAGRODY W KONKURSIE

§ 7
Organizator przewidział w Konkursie 3 zestawy nagród za zajęcie miejsc I, II i III.
I miejsce – zestaw o wartości 270 zł
II miejsce – zestaw o wartości 200 zł
III miejsce – zestaw o wartości 160 zł

Sponsorem nagród jest Hurtownia DM, Wieluń, ul. Fabryczna 2e.

Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę. Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną ogłoszone na antenie Radia ZW w dniu 22 grudnia 2020 roku oraz na stronie www.radiozw.com.pl
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może nie wydać lub zażądać zwrotu nagrody rzeczowej.
Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia i został Laureatem nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

TERMINARZ KONKURSU

§ 8
Publikacja nadesłanych zdjęć na łamach serwisu www.radiozw.com.pl od momentu nadesłania minimum 4 zgłoszeń w Konkursie od 16 grudnia 2020 roku
Głosowanie za pomocą smsów rozpocznie się od momentu opublikowania wszystkich zgłoszonych zdjęć do godz. 12:00 dnia 22 grudnia 2020 roku.

GŁOSOWANIE W KONKURSIE

§ 9
Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy.
Zdjęcia wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawione na stronie www.radiozw.com.pl w okresie trwania Konkursu.
Głosować można wysyłając SMSy. Treść SMSa zostanie podana na stronie www.radiozw.com.pl (koszt jednego SMSa 3,69 PLN z VAT)
Aktualne wyniki głosowania będą publikowane na stronie www.radiozw.com.pl
W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość SMSów.

WYŁONIENIE LAUREATÓW

§ 10
Zwycięzcami Konkursu będą uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu SMSowym. Każdy SMS z oddanym głosem na dane zdjęcie to jeden punkt.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 roku na antenie Radia ZW po godz. 14:00 oraz na stronie www.radiozw.com.pl
Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów w Konkursie.
Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w
powyższym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Radio ZW, ul.Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.radiozw.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

WYDAWANIE NAGRÓD

§ 12
Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator. Wszystkie nagrody wyda Radio ZW, ul.
Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.
Odbiór nagród będzie możliwy w godzinach pracy sekretariatu (8:00 – 16:00) w dni powszednie (czyli z wyłączeniem sobót i niedziel oraz 24 grudnia 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku)

Regulamin do pobrania:
Regulamin konkursu Idą Święta, gra muzyka

X