Stypendia powiatu wieluńskiego zamiast stypendiów starosty

   Uwaga, uczniowie z powiatu wieluńskiego, jest zmiana w przyznawaniu stypendiów przez starostwo. Nie będzie już stypendiów starosty wieluńskiego, a stypendia powiatu wieluńskiego. I nie chodzi tylko o zmianę nazwy, ale i sposób ich przyznawania. O stypendia mogą starać się zdolni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Wnioski będą przyjmowane do 20 lipca.
    - To stypendium ma charakter stricte motywacyjny, wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, absolwentów liceów ogólnokształcących, jak i również techników, mieszkańców powiatu wieluńskiego. - mówi wicestarosta, Marek Kieler. - Uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej można przyznać stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z czterech warunków. Pierwszy warunek to jeżeli uczeń uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie: w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0, w technikum co najmniej 4,8 i w szkole branżowej pierwszego stopnia co najmniej 4,5. Drugie kryterium to jeśli dany uczeń był laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej znajdującej się w wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej. Takie informacje zawsze pojawiają się na stronie ministerstwa. Przyznając takie stypendia, musimy sprawdzać, czy dany przedmiot jest umieszczony na liście i czy dany uczeń został ogłoszony laureatem. Trzecie kryterium dotyczy laureata lub finalisty olimpiady, turnieju zawodowego znajdujących się w wykazie turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej. Czwarte kryterium dotyczy laureata lub finalisty innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, wskazanych w wykazie Ministra Edukacji Narodowej w danym roku szkolnym. To jest taka zmiana, którą Rada Powiatu wprowadziła na przedostatniej sesji Rady Powiatu.
   O stypendium mogą ubiegać się absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum, którzy spełniają minimum dwa z czterech kryteriów. Nie ma już stypendium dla studentów:
    - W poprzednim regulaminie również mogli otrzymywać to stypendium studenci pierwszego, drugiego, trzeciego roku, którzy mogli zgłaszać się o stypendium z wnioskami. W tej chwili dotyczy to absolwentów. Tutaj są kryteria, które dotyczą zdawalności matur. Pierwsze kryterium: uczeń uzyskał z matury co najmniej po 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej 80% punktów z części pisemnej z 2 przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tutaj każdy przedmiot liczy się oddzielnie. Drugie kryterium dotyczy absolwentów szkół zawodowych, jeżeli dany uczeń uzyskał dyplom w zawodzie przy uzyskaniu średniej arytmetycznej 80% z egzaminu pisemnego i praktycznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, może się o takie stypendium ubiegać. Również absolwent szkoły zawodowej może ubiegać się o stypendium, który był laureatem lub finalistą olimpiady, turnieju zawodowego. Tutaj dla szkół zawodowych możliwości ubiegania się o stypendium są rozszerzone. Czwarte kryterium to jeżeli uczeń uzyskał odpowiednio do rodzaju stypendium średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie liceum ogólnokształcącego co najmniej 4,75, a technikum co najmniej 4,75.


   Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: dyrektorzy szkół, wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń, rodzic lub opiekun prawny oraz pełnoletni uczeń. Stypendia są wypłacane co miesiąc z budżetu Powiatu Wieluńskiego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA

Wyszukaj

Kalendarz

Niedziela, 22 lipca 2018 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Motto dnia

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
~ prymas Stefan Wyszyński

Prognoza pogody

Reklama