Stypendia powiatu wieluńskiego zamiast stypendiów starosty

   Uwaga, uczniowie z powiatu wieluńskiego, jest zmiana w przyznawaniu stypendiów przez starostwo. Nie będzie już stypendiów starosty wieluńskiego, a stypendia powiatu wieluńskiego. I nie chodzi tylko o zmianę nazwy, ale i sposób ich przyznawania. O stypendia mogą starać się zdolni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Wnioski będą przyjmowane do 20 lipca.
    - To stypendium ma charakter stricte motywacyjny, wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, absolwentów liceów ogólnokształcących, jak i również techników, mieszkańców powiatu wieluńskiego. - mówi wicestarosta, Marek Kieler. - Uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej można przyznać stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z czterech warunków. Pierwszy warunek to jeżeli uczeń uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie: w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0, w technikum co najmniej 4,8 i w szkole branżowej pierwszego stopnia co najmniej 4,5. Drugie kryterium to jeśli dany uczeń był laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej znajdującej się w wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej. Takie informacje zawsze pojawiają się na stronie ministerstwa. Przyznając takie stypendia, musimy sprawdzać, czy dany przedmiot jest umieszczony na liście i czy dany uczeń został ogłoszony laureatem. Trzecie kryterium dotyczy laureata lub finalisty olimpiady, turnieju zawodowego znajdujących się w wykazie turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej. Czwarte kryterium dotyczy laureata lub finalisty innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, wskazanych w wykazie Ministra Edukacji Narodowej w danym roku szkolnym. To jest taka zmiana, którą Rada Powiatu wprowadziła na przedostatniej sesji Rady Powiatu.
   O stypendium mogą ubiegać się absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum, którzy spełniają minimum dwa z czterech kryteriów. Nie ma już stypendium dla studentów:
    - W poprzednim regulaminie również mogli otrzymywać to stypendium studenci pierwszego, drugiego, trzeciego roku, którzy mogli zgłaszać się o stypendium z wnioskami. W tej chwili dotyczy to absolwentów. Tutaj są kryteria, które dotyczą zdawalności matur. Pierwsze kryterium: uczeń uzyskał z matury co najmniej po 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej 80% punktów z części pisemnej z 2 przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tutaj każdy przedmiot liczy się oddzielnie. Drugie kryterium dotyczy absolwentów szkół zawodowych, jeżeli dany uczeń uzyskał dyplom w zawodzie przy uzyskaniu średniej arytmetycznej 80% z egzaminu pisemnego i praktycznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, może się o takie stypendium ubiegać. Również absolwent szkoły zawodowej może ubiegać się o stypendium, który był laureatem lub finalistą olimpiady, turnieju zawodowego. Tutaj dla szkół zawodowych możliwości ubiegania się o stypendium są rozszerzone. Czwarte kryterium to jeżeli uczeń uzyskał odpowiednio do rodzaju stypendium średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie liceum ogólnokształcącego co najmniej 4,75, a technikum co najmniej 4,75.


   Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: dyrektorzy szkół, wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń, rodzic lub opiekun prawny oraz pełnoletni uczeń. Stypendia są wypłacane co miesiąc z budżetu Powiatu Wieluńskiego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA